Projectaanvraag windturbinepark


Tegen deze aanvraag om 3 windmolens te plaatsen kan het volgende bezwaarschrift worden ingevuld en getekend en voor 29 maart per post worden toegestuurd naar Paul en Wilma Hermans.
De petitie op www.reddamsepolder.be kan direct voor 30 maart getekend worden.

In de onderstaande brief geven Paul en Wilma Hermans de gang van zaken weer rond de projectaanvraag van het windturbinepark:
Geacht College B en W en gemeenteraad,

Sluis,15-3-2019
Betreft: projectaanvraag windturbinepark Lapscheure-Damme
(ref OMV 2019006265 )

Graag willen wij het volgende onder jullie aandacht brengen .
Wij zijn Paul en Wilma Hermans van landschapscamping Polderzicht, net buiten Sluis .

11 maart j.l. vernamen wij dat windenergie-exploitant Aspiravi op 10 maart 2019 een aanvraag ingediend heeft om een windenergieproject met 3 industriŽle windturbines (hoogte 180 meter) te plaatsen in Lapscheure Ė Damme, vlakbij de grens met Nederland.
Dit zet de deur open naar een groter windturbinepark in een mooie, open polder.
Bewoners in onze streek zijn hier helaas niet over ingelicht.

Aangezien de windturbines dichtbij de grens met Zeeuws-Vlaanderen (natuurgebied o.a. Papenkreek) zullen komen, vinden wij het van belang om B en W en gemeenteraad in te lichten en onze zorgen kenbaar te maken .
We begrijpen dat het probleem lastig ligt vanwege het feit dat alles in BelgiŽ plaats vindt. Toch is het o.i. van belang om actie te ondernemen.
Eťn keer te weinig bezwaarschriften inleveren kan inhouden dat ze vrij spel hebben om een groot windturbinepark in onze Zeeuwse `achtertuin` te creŽren.
Wij hebben een landschapscamping net onder Sluis. Ons product is bijzonder. 5 ha natuur, veel rust en veel ruimte. We bevinden ons in een prachtige, open polder.
Er zijn nog weinig zulke mooie, open polders te vinden in Nederland. Hier komen onze gasten voor. Zij zullen veel hinder van deze mega hoge ( 180 meter) windturbines ondervinden.
Te denken valt aan slagschaduw, trillingen, lawaaihinder ( lage frequentgeluid plant zich goed en kilometers ver voort via de lucht en grond ) .
Uit onderzoeken is gebleken dat dit slaapstoornissen kan veroorzaken en lichamelijke klachten. Deze streek is NEDERLANDS toeristisch gebied. Niet alleen onze gasten gaan hinder ondervinden, ook vakantieverblijven, de gehele toeristische sector , de inwoners rond Sluis-Heille-Aardenburg zullen de gevolgen ervaren.
In onze kustgemeenten, Sluis, gemeente Damme hebben we met zijn allen altijd er naar gestreefd om onze open ruimte te beschermen. De plaatsing van de windturbines bij het industriegebied Antwerpen zijn opgeschoven langs de E34 tot aan Maldegem toe.
Nu worden de genoemde kustgemeenten in gevaar gebracht. Dat hebben we met zijn allen niet gewild. Wat groen en open is als toeristisch product stond altijd hoog in het Zeeuwse vaandel. Groene stroom kan niet overal.
Grenzend aan onze camping hebben wij 5 ha natuurgebied ingericht. Dit alles om diverse broed- en roofvogels, akkervogels, ganzen, ooievaars etc. te huisvesten. Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de boomkikker geconstateerd .
Door de plaatsing van windturbines, grenzend aan ons natuurgebied wordt de rust voor veel diersoorten verstoord.
Fauna en flora.
Diverse natuurverenigingen hebben we al ingelicht. Ons natuurgebied sluit perfect aan op het zeer waardevolle natuurgebied ten zuidoosten van Lapscheure.
Het gehele gebied staat bekend als stiltegebied.
Wij hebben reeds beperkte inzage gehad in de Lokalisatienota van Aspiravi (de windturbine-exploitant) en hebben vastgesteld dat zij de zaken naar hun hand schrijven.
Het gebied waar de windturbines zouden komen ligt vlak naast het Krekengebied in Lapscheure en de Damse Vaart, wat in Vlaanderen beschermd cultuurhistorisch landschap is.
In de lokalisatienota van Aspiravi wordt slechts in een paar zinnen vermeld dat het project gesitueerd is in de nabijheid van het beschermd cultuurhistorisch landschap. Daarentegen verwijst Aspiravi in hun nota naar ďhet landschap dat gekenmerkt wordt door een markant voorkomende lijninfrastructuur van de N49. De parallelweg heeft een versterkend effect op de autosnelweg.
De windturbines worden dan ook gebundeld ingeplant in de bestaande structuur.Ē Dan gaat het weer enkele bladzijden verder : ďHet gebied wordt dus gekenmerkt door de aanwezigheid van een nadrukkelijk aanwezige lijninfrastructuur, de E34 autosnelweg, waarmee de geplande windturbine gebundeld worden. De geplande windturbines worden zo dicht mogelijk aangesloten bij deze lijninfrastructuur.Ē
Aspiravi schrijft dat de windturbines tevens kenmerkend zullen zijn voor de grensovergang tussen de provincies West-en Oost-Vlaanderen. Maar ze schrijven helemaal niets over ons allen polderlandschap in Sluis/Nederland. De enige verwijzing naar een landschapselement uit Nederland is de provinciale N251 weg. Me dunkt dat ons polderlandschap in Zeeland toch wel andere kenmerken heeft dan de markante lijninfrastructuur van een autosnelweg. Als burger hebben we ťťn en ander opgezocht op de website van onroerend erfgoed in Vlaanderen en daarin worden andere kenmerken als beeldbepalend bevonden.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11615

En op basis van die informatie kan besloten worden dat de windturbines in Vlaanderen wel degelijk beeldverstorend zullen zijn in het prachtige landelijke polderlandschap, dat zich uitstrekt tot over de grens met Nederland. Ook zullen de drie windturbines, in akkervogelgebied worden ingeplant, grenzend aan vogelrichtlijngebied en habitatgebied in Damme.
Dit zal de habitat van de akkervogels in het gebied verstoren. En ook de zwanen, ooievaars, ganzen, Ö die noord-of zuidwaarts van Lapscheure naar De Hoorn vliegen, moeten door de straalstroom van de windturbines. Vele vogels zullen het niet overleven. Vervolgens hebben we vernomen dat de normen in de sector van de windturbines in Vlaanderen / BelgiŽ onrechtmatig tot stand zijn gekomen.
In BelgiŽ zijn de bevoegdheden inzake milieu, ruimtelijke ordening en landbouw aan de Gewesten toegewezen.

In WalloniŽ is het wettelijk kader voor de vergunning van windturbineprojecten recent vernietigd door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over plannen en programmaís en een uitspraak in de zaak Patrice D' Oultremont door de (Belgische) Raad van State. Ook in Vlaanderen zijn de sectorale Vlarem normen voor windenergie tot stand gekomen zonder voorafgaandelijke MER-procedure (afkorting van milieu-effecten-rapport) en om dezelfde reden mogelijk eveneens onwettig. Zolang passende wetgeving in Vlaanderen/BelgiŽ ontbreekt is een moratorium op de plaatsing van grote windturbines op land in BelgiŽ, de enig te verantwoorden keuze.
Dus zolang die Vlaamse wetgeving niet degelijk is geregeld, kunnen er geen windturbines in Lapscheure komen. Eerst bouwen en dan de wetgeving in orde maken, dat is geen goed bestuur. En zeker niet als de rechten van inwoners van een buurland in het gedrang komen. Dus komen we bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat wij hierna zullen afkorten als EVRM.

De wetgeving in Vlaanderen en BelgiŽ is strijdig met artikel 6 van het EVRM (recht op een eerlijk proces) en omwille van volgende redenen is er sprake is van schending van de rechten van de verdediging. Met name wat de informatieverstrekking betreft, menen wij dat de burger volgens de eigen wetgeving,
Europese wetgeving en internationale verdragen zowel passief als actief gedetailleerd geÔnformeerd dient te worden over alle mogelijk op het milieu en de gezondheid ingrijpende projecten. Net als u werden wij niet verwittigd over de komst van de drie windturbines, door geen enkele instantie in Damme of Provincie West-Vlaanderen.
De termijn om bezwaar in te dienen loopt nog tot 30 maart 2019. Bij gebrek aan bezwaar binnen die toch wel zeer korte termijn is geen verder beroep meer mogelijk. Dus als je het niet weet, kan je ook niets doen, en dan staan daar plots op een dag drie windturbines voor je camping en kan je je er helemaal niet meer tegen verzetten. De rechten van de verdediging zijn dus duidelijk geschonden aangezien wij en de bewoners in onze streek niet op de hoogte zijn gebracht.
Zoals we al schreven is de informatieverstrekking op het omgevingsloket beperkt en onvolledig.

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=ykcQuBgnRoaWg-mAZ5STMA
We hebben heel moeilijk toegang tot de informatie die we nodig hebben om een bezwaar te schrijven.
De stad Damme weigert om een digitale kopie ter beschikking te stellen van de hele bundel notaís en bijlagen. Als we dan bij het Administratief Centrum van de stad Damme aankloppen (we moeten dus zelf rijden tot in BelgiŽ om gegevens op te vragen die digitaal bewaard worden en dus net zo makkelijk gemaild kunnen worden), dan mogen we geen kopies (op papier of digitaal) nemen. Met ons mobieltje hebben we dan gelijk maar wat fotoís genomen, en ook nog wat op een blocnote genoteerd. Maar binnen die korte tijd kunnen we natuurlijk niet alles gaan overschrijven. En het werkt ook niet makkelijk om je als burger te verdedigen in een ander land. Dus we begrijpen die (voor ons toch wel vreemde) regeling in Damme helemaal niet. We dachten dat alles te vinden zou zijn op het omgevingsloket. Maar daar is behalve wat inplantingsplannetjes weinig nuttigs te vinden.

De onherroepelijke habitatverstoring van de akkervogels, wilde zwanen, ganzen, Ö; en de trillingen, geluidsoverlast, slagschaduw en alle kwalijke gevolgen van de windturbines op de gezondheid, schaden niet alleen onszelf maar ook alle inwoners van Sluis en de toeristen die in onze streek verblijven. Vandaag is dat gebied nog akkervogelgebied. Maar wat rest er nog van over enkele jaren?
We vragen ons af waarom net deze plek aan de grens met Nederland uitgekozen is door de exploitant. Volgens ons is de haven van Zeebrugge wat verder op in Vlaanderen een perfect alternatief, zowel voor mens als milieu. En dan kan je daar net zo goed die gewenste hoeveelheid groene stroom opwekken. Wij hebben het verzoek aan B en W en de gemeenteraad om in overleg te gaan met gemeenteraad Damme en met de provincie West-Vlaanderen. Dringend willen wij vagen of Commissie Ruimte met B en W bespreekt in contact te treden met provincie West-Vlaanderen en met de volgende specifieke personen :
Voorzitter van POVC West-Vlaanderen
De Heer K. dewulf
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge (Sint-Andries)

koen.dewulf@west-vlaanderen.be
Gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V)
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge (Sint-Andries)
T 050 40 31 11
bart.naeyaert@@west-vlaanderen.be
We hebben de vraag of jullie ons willen helpen om onze /jullie mooie polder te beschermen . Laten we hier samen voor opkomen.
Deze brief mag openbaar gepubliceerd worden.
We zullen later ook nog een formeel bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Damme voor 30 maart 2019.
Bezwaar kan vůůr 30 maart 2019 ingediend worden via:
Online via omgevingsloket:
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=ykcQuBgnRoaWg-mAZ5STMA
Of schriftelijk (aangetekend): College van Burgemeester en Schepenen Stad Damme,
Administratief Centrum, Vissersstraat 2A,
B- 8340 Moerkerke -Damme, BelgiŽ
Of eventueel per mail aan
grondgebiedzaken@damme.be

Wij zijn eveneens bereid Uw bezwaar voor 29/03/2019 persoonlijk tegen ontvangstbewijs af te gaan geven op stadhuis Damme.
Paul en Wilma Hermans
Camping Polderzicht, Praatvlietweg 1, NL- 4524 KR Sluis
+31(0)117-461388
campingpolderzicht@hetnet.nl